Access Keys:

 
 
Gaelscoil an Chaistil Primary School, Ballycastle

Naí-aonad Nursery Unit

Curaclam Naíscoile / Nursery Curriculum

Sa Naí-Aonad leanann muid cur chuige tumoideachais atá fóirsteanach do thachráin -

  • curaclam a ligeann do pháistí an Ghaeilge a shealbhú go nadúrtha tríd taithí laethúil i dtimpeallacht saibhir teanga agus cultúir;
  • a chothaíonn forbairt shóisialta, mhothúchánach, fhisiceach agus fhoghlama iontu;
  • a spreagann iad agus a thugann a ndúshlán;
  • atá leathan agus saibhir go leor chun scileanna foghlaim fadsaoil a shealbhú. 

Soláthraíonn muid Curaclam Réamhscoile Thuaisceart Éireann a chlúdaíonn na hachair éagsúla seo - An Domhan Thart Orainn; Na hEalaíona; Sealbhú Teanga; Luathmhatamatic; Forbairt Fhisiciúl agus Gluaiseacht; agus Forbairt Phearsanta, Sóisialta agus Mhothúchánach.  Inár bhFoireann Luathbhlianta, cuireann muid próiséas aistrithe i bhfeidhm chun an t-aistriú ó Naíscoil go Rang 1 a éascú dár bpáistí.

 

Within our statutory Nursery we follow the immersion method of education which is appropriate for young children -

  • a curriculum that allows children to acquire the language naturally through daily experience of a linguistically and culturally enriched environment;
  • that meets their social, emotional, physical and cognitive needs at their individual stages of development;
  • that motivates, stimulates and challenges them;
  • that is broad and rich, providing them with the skills needed for lifelong learning. 

We offer the Northern Ireland Pre-School curriculum which covers the following areas - The World around us; The Arts; Language acquisition; Early mathematical experiences; Physical development and movement and Personal, social and emotional development.  Through our Early Years Team we implement a transition process to prepare nursery children for transition to Rang 1.